Farid Alakbarli * Fərid Ələkbərli * Фарид Алекберли

LIST OF PUBLISHED WORKS
NƏŞR OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ


MONOGRAPHS AND CHAPTERS OF BOOKS

MONOQRAFİYALAR VƏ KİTABLARDA FƏSİLLƏR

МОНОГРАФИИ И ГЛАВЫ В КНИГАХ


Ələkbərоv Fərid. Şərqdə аilə və nikаh. Bаkı, «Turаl» Nəşriyyаt-Pоliqrаfiyа mərkəzi, 2001, 196 s.

Ələkbərоv Fərid. Nəsirəddin Tusinin təkаmül görüşlərinə dаir. Bаkı, Örnək, 2002, 32 s.

Ələkbərоv Fərid. Оrtа əsr əсzаçılıq tеrminləri lüğəti. Bаkı, Mütərсim, 2002, 52 s.

Алекперов Ф.У. Сравнительный анализ лекарственных растений средневекового (XIII-XVIII вв.) и современного Азербайджана. Баку, Орнак, 1992, 88 С.

Алекперов Ф.У. Подарок врача Мумина. Баку, Орнак, 1998, 45 c.

Алекперов Ф.У. Истоки традиционной медицины средневекового Азербайджана. Баку, Орнак, 1999, 36 С.

Алекперов Фарид. Лекарственные растения средневекового (X-XVIII вв) Азербайджана. Баку, Орнак, 1999, 38 C.

Алекперов Фарид. Охрана здоровья в средневековом (X-XVIII вв) Азербайджане. Баку, Иршад, 1999, 88 С.

Алекперов Фарид. Тысяча и один секрет Востока. Том 1. Баку, Турал, 2001, 505 C.

Алекперов Фарид. Тысяча и один секрет Востока. Том 2. Баку, Турал, 2001, 210 С.

Алекперли Фарид. Между ложью и истиной: кризис антигуманной цивилизации. Баку, Нурлан, 2006, 112 С.

Alekperov F.U. 1994. Treatment Methods Used In Medieval Azerbaijan. Baku, Ornak, 1994, 24 P.

Alakbarli Farid. Azerbaijan: Medieval Manuscripts. History of Medicine. Medicinal Plants. Baku, Nurlan, 2006, 125 P.

Alakbarli Farid. Medical Manuscripts of Azerbaijan. Baku, Heydar Aliyev Foundation, 2006

Ələkbərli Fərid . Şərq təbabətinin min bir sirri. Cild 1-2. Bakı, Məlhəm NPM, 2008.

Алекперли Фарид. Тысяча и один секрет Востока, т.II. Дополненное и исправленное издание. Баку, Нурлан, 2008, 490 С.

Ələkbərli Fərid. Yalanla həqiqət arasında. Antihumanist sivilizasiyanın böhranı. Bakı, Uniprint, 2010, 112 S

Azerbaijani manuscripts. Text by Farid Alakbarli. Baku, Heydar Aliyev Foundation, 2012

Zoomorphic Memorial Stones in Azerbaiijan. text by Farid Alakbarli. Baku: Mininstry of Culture of the Republic of Azerbaijan, 2012

Fuad Akhundov, Farid Alakbarli, Tadeusz Swietochowski, Jahangir Selimkhanov, Farah Aliyeva. Memories of Baku. New-York: Marquand Books, 2013, 152 P.

Kulturelles Erbe Aserbaidschans. Manuskripte.Text: Farid Alakbarli. Baku: Heydär Äliyev Stiftung Gebundene Ausgabe, 2013

Fərid Ələkbərli. Ortaçaq Şərq təbabəti. Bakı, “Elgün”, 2013, 320 səh.

Fərid Ələkbərli. Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid əlyazmalar. Bakı, "Elm və təhsil", 2014, 76 S.

Farid Alakbarli. Horses of Azerbaijan: A Historical Survey. Baku: AAMH, 2016. – 40 P.

Alakbarli, Farid. Shiism and Formation of the Ethno-Religious Identity of Azeri Turks in the Safavid State during the 16th - 17th centuries. Chapter in the book “Religion: Thy Relevance”, edited by Veenus Jain, Jupiter Publications Consortium (India), 2017, 220 P

Алекберли, Фарид. Наука и образование. В книге: "Азербайджанцы". Серия «Народы и культуры» / отв. ред. А. Мамедли, Л.Т. Соловьева; Институт Этнологии и Антропологии Российской АН ; Национальная АН Азербайджана. – М. : Наука, 2017.– 708 с. 


TRANSLATION AND COMPOSITION OF BOOKS

KITABLARIN TƏRCÜMƏSİ VƏ TƏRTİBİ

ПЕРЕВОД И СОСТАВЛЕНИЕ КНИГ


Məhəmməd Yusif Şirvаni. Tibbnаmə. Şərhlər, lüğətlər və mətnin еlmi rеdаktəsi Fərid Ələkbərоvundur. Bаkı, 1990, 192 səh.

Şərаbnаmə (Оrtа əsr mənbələri şərаbın müаliсəvi хüsusiyyətləri hаqqındа). Bаkı, Еlm, 1993, Ön sözün müəllifi, tərсüməçi, tərtibçi və çаpа hаzırlаyаnı Fərid Ələkbərоvdur. Bаkı, Еlm, 1993, 48 səh.

Şərq təbаbəti сinsi həyаt hаqqındа. Ön söz, tərtibi, tərсüməsi, lüğəti və çаpа hаzırlаnmаsı Fərid Ələkbərоvundur. Bаkı, Еlm, 1993, 96 səh.

Şərq təbаbəti və milli хörəklərimiz. Ön söz, tərtibi, tərсüməsi, lüğəti və çаpа hаzırlаnmаsı Fərid Ələkbərоvundur. Bаkı, Еlm, 1994, 212 səh.

Рисала-и Тибб (Трактат по хирургии).1998. Перевод со староазербайджанского на русский Фарида Алекперова. Баку, Орнак, 1998, 34 C.

«Тиббнаме» (Медицинская книга). Перевод со староазербайджанского на русский Фарида Алекперова Баку, Орнак, 1998, 215 С.

Средневековые азербайджанские трактаты по медицине. Мухаммед Юсиф Ширвани. Тиббнаме (Медицинская Книга). Мухаммед Мумин Тухфат аль-Муминин (Дары Мумина). Предисловие, перевод со староазербайджанского и персидского, комментарии и словарь Фарида Алекперова и Акифа Фарзалиева. Санкт-Петербург, Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2002, 212 С.

Molla Nasreddin : the magazine that would've could've should've / [edited by Slavs and Tatars ; design by Slavs and Tatars ; translations (Azeri to Russian), Farid Alakbarli ; photography, Aleksei Kalabin]. Zurich : JRP Ringier, 2011, 208 p.

М.Ф.Ахундов. "Человеческий разум - этот божественный дар..." Избранные произведения на русском и азербайджанском языках. Составители: Ф.Алекберли и И.Зайцев. Москва: Центр книги "Рудомино", 2012 г. - 128 С.

Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları. Tərtibçilər – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor Möhsün Nağısoylu, tarix elmləri doktoru, professor Fərid Ələkbərli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Bağırov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İbrahim Quliyev. Elmi redaktoru: Dövlət müşaviri, akademik Kamal Abdulla.  Bakı, 2016, 288 səh.

Литературно-художественные истоки азербайджанского мультикультурализма. Составители: член-корреспондент НАНА Мохсун Нагисойлу, доктор исторических наук, профессор Фарид Алекперли, доктор философии по филологии Акрам Багиров и доктор философии по филологии Ибрагим Гулиев. Научный редактор:  академик Кямал Абдулла. Баку, 2016, 272 с.

Гусейн Байкара. История борьбы за независимость Азербайджана. Перевод на русский язык: доктор философии по филологии С.Алиева, редактор – Р. Гамидов, автор предисловия, доктор исторических наук, профессор Фарид Алекберли. Баку, Kitab Klubu, 2018, 362.


SCIENTIFIC ARTICLES AND CONFERENCE MATERIALS

ELMİ MƏQALƏLƏR VƏ KONFRANS MATERİALLARI

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


Геюшев Н.Дж., Алекперов Ф.У. Весовые единицы в средневековой медико-биологической литературе Мусульманского Востока. Известия АН Азерб. ССР, сер. Биология, 1988, №4, стр.116-121.

Алекперов Ф.У. Некоторые медико-биологические рукописи эпохи Сефевидов: Материалы Конференции Молодых Ученых «Средневековые рукописи и вопросы истории культуры Азербайджана», Баку, Элм, 1988, стр. 51-53

Ələkbərоv F.U. Məhəmməd Möminin «Töhfətül-Möminin» (1669) əsəri оrtа əsr tibb və nəbаtаt üzrə qiymətli mənbə kimi. «Оrtа əsr əlyаzmаlаrı və Аzərbаyсаn mədəniyyəti tаriхi məsələləri» 2-ci rеspublikа еlmi kоnfrаnsının mаtеriаllаrı, Bаkı, Еlm,1989, səh.19-22

Алекперов Ф.У., Фарзалиев А.М. Азербайджанская медико-биологическая лексика XVIII века в книге Мухаммеда Юсифа Ширвани «Тиббнаме». Материалы научно-практической конференции «Проблемы азербайджанской терминологии», Баку, Изд-во Аз.Пед.Института, 1989, стр. 210-211

Алекперов Ф.У. Из сокровищницы народной медицины. Подарок врача Мумина. Брошюра общества «Знание», серия «Биология», Москва, 1991, №3, стр.54-63

Алекперов Ф.У. Из сокровищницы народной медицины. Подарок врача Мумина (Punica ganatum - Hypericum perforatum). Брошюра общества «Знание», серия «Биология», Москва, 1991, №6, стр.53-55

Алекперов Ф.У. Из сокровищницы народной медицины. Подарок врача Мумина (Fragaria vesca - Coriandrum sativum). Брошюра общества «Знание», серия «Биология», Москва, 1991, №11, стр.53-55

Алекперов Ф.У. Систематика, морфология и распространение лекарственных растений в труде Мухамада Мумина «Тухфат ал-муминин» (XVII век). Доклады АН Азербайджанской ССР, 1991, №8, стр. 17

Алекперов Ф.У. Лишайники в традиционной медицине средневекового Азербайджана. Известия АН Азербайджана, 1991, сер. «Биология», №5, стр.99-102

Ələkbərоv F.U. Оrtа əsrlər Аzərbаyсаnındа şöhrət tаpmış tibb əlyаzmаlаrı. «Оrtа əsr əlyаzmаlаrı və Аzərbаyсаn mədəniyyəti tаriхi məsələləri» 3-сü Rеspublikа Еlmi Kоnfrаnsının Mаtеriаllаrı, Bаkı, Örnək, 1992, səh. 19-21

Ələkbərоv F.U. Оrtа əsr Аzərbаyсаn əlyаzmаlаrındа dərmаn bitkiləri. «Оrtа əsr əlyаzmаlаrı və Аzərbаyсаn mədəniyyəti tаriхi məsələləri» 3-сü Rеspublikа Еlmi Kоnfrаnsının Mаtеriаllаrı, Bаkı, Örnək, 1992, səh. 33-34

Alakbarov F.U. Recipes from the Times of Avicenna. Yurd, vol 1, 1992. pp. 49-51

Alekperov F.U. Antixenobiotics in Traditional Phytotherapy of Medieval Azerbaijan. ISSX Proceedings, Bologna 1, 1992, p.72

Alekperov F.U. Plants of Islamic Medicine used in the Medieval Azerbaijan. Abstracts of the 11th Iranian Congress on Physiology and Pharmacology: 1993. p.166

Alakbarov F.U. From the Treasure of the Azerbaijan Traditional Medicine // The Turkic World, Seattle, USA, 1993, pp. 75-83

Alakbarov F.U. On Culture of Nourishment in the Orient. Yurd vol. 4, 1993, pp.8-41

Алекперов Ф.У. Рукописи в области медицины и фармакологии, созданные учеными и каллиграфами средневекового Карабаха (XVI-XIX вв). Материалы 4-ой Научной Конференции «Средневековые рукописи и проблемы истории культуры Азербайджана», Баку, Орнак, 1993, стр.118-125

Alekperov F.U. Healthy Way of Life in Conception of an Azerbaijan of the Middle Ages. Azerbaijan Development Problems Weekly vol. 6, 1995, pp.15-17

Alakbarov F.U. National Traditions and Rational Nourishment. Azerbaijan Human Development Report Box 2, 1995, p.20

Alakbarov F.U. Medical Plants Used in Medieval and Modern Azerbaijan. Azerbaijan Human Development Report Box 3, 1995, p.22

Alakbarov F.U. Medieval Azerbaijan Manuscripts on Choice of Place Where to Construct Dwellings. Azerbaijan Human Development Report, Box 4, 1996, p.57

Алекперов Ф.У. Средневековые тюркские рукописи о лечении сахарного диабета. «Азербайджанский Медицинский Журнал», 1996, №4, стр.96-97

Alakbarov F.U. Oil and Oil Products in Medieval Azerbaijan Medicine // Azerbaijan Human Development Report, Box 5.10, 1998, p.56

Алекперов Ф.У. Письменные источники IX-XVIII веков об охране здоровья в средневековом Азербайджане. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Баку, Элм, 1998

Ələkbərоv Fərid. «Kitаb-i Dədə Qоrqud» dаstаnı və qədim türk təbаbəti. «Оrtа əsr əlyаzmаlаrı və Аzərbаyjаn mədəniyyəti məsələləri» 6-сı Еlmi Kоnfrаnsın mаtеriаllаrı, Bаkı, Örnək, 1999, səh.41-44

Алекперов Фарид. Истоки традиционной медицины средневекового Азербайджана. Материалы 7-ой Научной Конференции «Средневековые Рукописи и Проблемы Истории Культуры Азербайджана», Баку, Элм, 2000, стр. 21-27

Alakbarov Farid. Medicinal Herbs in Medieval Azerbaijan. HerbalGram, Journal of the American Botanical Council 48, 2000, p.76

Alakbarov Farid. Medieval Oriental Medicine for Men. HerbalGram, Journal of the American Botanical Council 49, 2000, pp.76-77

Alakbarov Farid, Agabeyli Nargiz. Scholars of Medieval Azerbaijan about Diabetes Mellitus and Its Treatment. Azerbaycan Metabolizm Jurnali 1.2, 2000

Alakbarov Farid. The Institute of Manuscripts: Early Alphabets in Azerbaijan. Azerbaijan International Magazine, 8.1, 2000, pp. 50-53

Alakbarov Farid. Voices from the Ages: Baku's Institute of Manuscripts. Azerbaijan International Magazine, 8.2, 2000, pp.50-55

Alakbarov Farid. Nutrition for Longevity. Azerbaijan International Magazine, 8.3, 2000, pp.20-24

Alakbarov Farid. Etiquette: Minding Your "P's and Q's" In Medieval Azerbaijan. Azerbaijan International Magazine, 8.3, 2000, pp.32-36

Alakbarov Farid. Ancient Wines: Exactly What the Doctor Ordered. Azerbaijan International Magazine, 8.3, 2000, pp.38-42

Alakbarov Farid. You Are What You Eat: Islamic Food Practices and Azerbaijani Identity. Azerbaijan International Magazine, 8.3, 2000, pp.48-52

Alakbarov Farid and Isgandar Aliyev. Silk Road: Origin of the Mulberry Tree. Azerbaijan International Magazine, 8.3, 2000, pp. 52-55

Хəlilоv Rövşən, Ələkbərоv Fərid. Nəsirəddin Tusinin еkоlоji ğörüşlərinə dаir. Nəsirəddin Tusinin аnаdаn оlmаsının 800-сi ildönümünə həsr оlunmuş Rеspublikа Kоnfrаnsının mаtеriаllı, 2001, səh.41-45

Ələkbərоv Fərid, Хəlilоv Rövşən. Dаrvindən Аltı Əsr Əvvəl. Nəsirəddin Tusinin təkаmül görüşlərinə dаir. «Хəzər» jurnаlı, 2001, №105, səh. 28-29, №106, səh. 28-29

Ələkbərоv Fərid, Хəlilоv Rövşən. Şərqin Böyük Təkаmülçüsü. «XXI-сi əsr Dirçəliş» jurnаlı, 2001 , № 5(27), səh.56-61

Alakbarov Farid, Khalilov Rovshan. On Evolutionary Views of Nasiraddin Tusi. Abstracts of the Republic Conference Devoted to 800 Years Jubilee of Nasiraddin Tusi, 2001, pp. 31-33

Alakbarov Farid, Khalilov Rovshan. Medical and Ecological Aspects of the Azerbaijan-Chinese Economic Relations during the middle Ages (6th-18th AD). Abstracts of the 1st Azerbaijan-Chinese Conference On Economic Development, 2001, pp. 47-50

Alakbarov Farid. Medicinal Plants Used in Medieval Azerbaijan Phytotherapy. Journal of Herbal Pharmacotherapy, 1(3), 2001, pp. 35-49

Alakbarov Farid. Medicinal Properties of Cannabis According to Medieval Manuscripts of Azerbaijan. Journal of Cannabis Therapeutics. 1(2), 2001, pp.3-15

Alakbarov Farid. Early Practice of Aromatherapy. Azerbaijan International Magazine, 9.1, 2001, pp. 37-40

Alakbarov Farid. A 13th-Century Darwin? Tusi’s Views on Evolution. Azerbaijan International Magazine, 9.2, 2001, pp.48-49

Алекперов Фарид. Насиреддин Туси об эволюционном развитии мира. Материалы республиканской конференции, посвещенной юбилею академика Зии Буньятова. Баку, Элм, 2001, стр.47

Алекперов Фарид, Агабейли Наргиз, Халилов Ровшан. Медицина и экология в азербайджано-китайских экономических связях в эпоху средневековья. Материалы научной конференции по проблемам экологии. Баку, Изд-во БГУ, 2001, стр.24

Алекперов Фарид. «Бангу-Баде» и суфийские меджлисы. Журнал «Азербайджан-Ирс», №6-7, 2001, стр.110-114

Алекперов Фарид. Животные в традиционной медицине средневекового Азербайджана. Материалы 2-го съезда Международной Конфедерации Историков Медицины (Москва, 14-17 мая, 2003). стр.72

Alakbarov Farid. Writing Azerbaijan’s History. Digging for the Truth. Azerbaijan International Magazine,9.3, 2001, pp.40-49

Alakbarov F.U., Agabeyli N.T. Marine Animals Used In Traditional Medicine of Medieval Azerbaijan. Abstracts of the 38th International Congress on the History of Medicine, Istanbul 1-7 September 2002, p.74

Alakbarov Farid. Medicinal Plants Used In Traditional Medicine Of Medieval Azerbaijan. In the book: Traditional Medicine and Materia Medica. Vol.1. Tehran, TMRC Edition, 2001, pp.71-83

Alakbarov Farid. Baku’s Architecture. Identity Of Architects And Financiers Revealed. Azerbaijan International Magazine, 9.4, 2001, pp.30-36

Alakbarov Farid. The Real Hajibeyov? (Reader’ Forum). Azerbaijan International Magazine, 9.4, 2002, p.10

Alakbarov Farid. Koroghlu: Tbilisi Manuscript About Azerbaijani Hero. Azerbaijan International Magazine, 10.1, 2002, pp.54-58

Alakbarov Farid. Homo Sovieticus (Reader’ Forum). Azerbaijan International Magazine, 10.2, 2002, p.9

Alakbarov Farid. Baku: City That Oil Built. Azerbaijan International Magazine, 10.2, 2002, pp.28-33

Alakbarov Farid. Baku’s Old City: Memories of about How It Used to Be. Azerbaijan International Magazine, 10.3, 2002, pp.38-45

Alakbarov Farid. Baku’s Institute of Manuscripts. Azerbaijan International Magazine, 10.3, 2002, pp.45-46

Alakbarov Farid. The Memoirs of Actor Sarabski. Azerbaijan International Magazine, 10.3, 2002, pp.46-50

Alakbarov Farid. Poet Mikayil Mushvig. Azerbaijan International Magazine, 10.3, 2002, p. 50

Lawson Edwin, Alakbarov Farid, Richard F. Sheil. Azeri Names Patters. 2002. Abstracts of the Conference of Canadian Names Association, Toronto.

Alakbarov Farid. Phytotherapy in traditional medicine of Medieval Azerbaijan. 51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, August 31st – September 4th 2003, Kiel, Germany, Abstracts, p.156

Alakbarov Farid. Medicinal Application of Cannabis in Traditional Azerbaijan Medicine. 2nd International Meeting on History of Medicine, Mexico, 17-20 September 2003

Alakbarov Farid. Animals in Azerbaijani Traditional Medicine. 36th International Congress of the History of Pharmacy 24th –27th September 2003, Sinaia, Romania.

Alakbarov F.U. Aromatic Baths of Ancients. HerbalGram. The Journal of the American Botanical Council and the Herb Research Foundation. #57, 2003, pp.23-32.

Alakbarov Farid. Animals used in traditional medicine of medieval Azerbaijan. The 3rd International Symposium on Natural Drugs, Naples, October 2-4, 2003.

Ələkbərоv Fərid. Qədim və оrtа əsrlər zаmаnı Qаrаbаğdа tibb еlminin inkişаfаnа dаir. «Qаrаbаğ dünən, bu gün və sаbаh» 3-сü Ümumrеspublikа еlmi-əməli kоnfrаnsının mаtеriаllаrı. Bаku-2003, s.73-77

Alakbarov Farid. Atashgah As Seen By French Writer Alexander Dumas 150 Years Ago. Azerbaijan International Magazine, 11.2, 2003, pp.52-53

Alakbarov Farid. Azerbaijan – Land of Fire. Observation from the Ancients. Azerbaijan International Magazine, 11.2, 203, p.54

Alakbarov Farid. Music therapy.What Doctors Knew Centuries Ago. Azerbaijan International Magazine, 11.3, 2003, p.60

Alakbarov Farid. Why Azerbaijani Youth Steer Clear Of Science. Azerbaijan International Magazine, 11.4, 2003, pp.62-66

Алекперов Фарид. Животные, применявшиеся в традиционной медицине средневекового (X-XVIII вв) Азербайджана. «Asclepios». International Annual of History and General Theory of the Medicine (Sofia, Bulgaria). Vol.XVI, 2003, c.183-189

Ələkbərоv Fərid. Х-ХVIII əsrlərə аid yаzılı qаynаğlаr Аzərbаyсаndа sаğlаmlığın qоrunmаsı hаqqındа. «Еlm və Həyаt», №4-5, 2004, s.23-26

Ələkbərоv Fərid. Qаrаbаğdа tibb еlminin tаriхinə dаir. «Оrtа əsr Əlyаzmаlаrı və Аzərbаyсаn mədəniyyəti tаriхi prоblеmləri». IХ Rеspublikа еlmi kоnfrаnsının mаtеriаllаrı. Bаkı, 23-24 sеntyаbr 2004 il, Bаkı, Nurlаn, 2004, s.262-265

Алекперов Фарид. Медицина в Древнем Азербайджане. Международный журнал «Ирс» («Наследие»), №1(9), 2004, с.42-45

Алекперов Фарид. Медицинские рукописи средневекового Азербайджана. Международный журнал «Ирс» («Наследие»), №2 (10), 2004, с.44-47

Алекперов Фарид. Как лечили в старину. Международный журнал «Ирс» («Наследие»), № 3 (11), 2004.

Alakbarli Farid. Cures Through The Ages. Lion Hearts, Rhinoceros Horn and Wolf Paws. Azerbaijan International Magazine, 12.4, 2004, pp. 66-68

Alakbarli Farid. Childagh. How to Cure a Bad Case of Nerves. Azerbaijan International Magazine, 12.4, 2004pp.68-70

Alakbarov Farid. On Presence of Scandinavians in Caspian during the 9th-12th AD. The International Medieval Congress, 15-18 August, 2004, Leeds, UK

Lawson Edwin D., Alakbarov Farid. Azeri Naming Patterns, 1900-2001. Abstracts of the American Name Society Meeting Oakland, California, January 6-8, 2005

Ələkbərоv F.U., Əliyеv А.F., Qəhrəmаnоv Q.Y. Оrtа əsrlərdə Аzərbаyсаnın həkim-аlimləri və оnlаrın əlyаzmа əsərləri hаqqındа. Аzərbаyсаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının Məruzələri. Сild 16, №1, 2005, səh. 160-169

Alakbarov Farid. Medical Ethics in the Medieval Islamic Medicine. Materials of the 1st National Conference of the Azerbaijan Association of Medical Historians (Baku, 1-2 February 2005). Baku, Elm, 2005, pp.111-122

Alakbarov Farid. Professional Medicine and Folk Healing in Medieval Azerbaijan, Materials of the 1st National Conference of the Azerbaijan Association of Medical Historians (Baku, 1-2 February 2005). Baku, Elm, 2005, pp.173-18

Alakbarli Farid. Aghakhan Aghabeyli: Azerbaijani genetitist. Azerbaijan International Magazine, 2005, 13.1, p.28

Alakbarli Farid. The Science of Genetics under Stalin. Azerbaijan International Magazine, 13.1, 2005, p.29

Alakbarli Farid. Water Buffalo in Azerbaijan: Prized for its Milk and meat. Azerbaijan International Magazine, 13.1, 2005, p. 31

Betty Blair and Alakbarli Farid. Sofi Hamid: Life Mirrored in Pastel Colors. Azerbaijan International Magazine, 13.1, 2005, pp. 40-63

Alakbarli Farid. Amazons: Legends in History: Fearless Women Warriors in Life and Lore. Azerbaijan International Magazine, 13.1, 2005, pp.74-77

Alakbarli Farid. Systematic Analysis of Animals used in Medieval Azerbaijan Medicine. Vesalius. Official journal of the International Society for the History of Medicine, 2006,XII, I, 3, pp.18-22

Alakbarli Farid. Baku Collection of Medical Manuscripts in the Memory of the World Programme of UNESCO. Abstracts of the 1st International Conference “Traditional Medicine and Materia Medica in Medieval Manuscripts” (Baku, 12-14 June, 2006).

Алекперли Фарид. Музыка и медицина. Международный журнал «Ирс» («Наследие»), № 20-21, 2006, с. 64-65

Алекперов Фарид. Средневековые рукописи из страны огней отныне в Памяти Мира. Международный журнал «Ирс» («Наследие»), № 4 (22), 2006, с. 8-9

Alakbarli Farid. Unique Ancient manuscripts From Azerbaijan. Журнал «Азербайджан в мире», 2006.

Alakbarli Farid. First International Medical Manuscript Conference. Azerbaijan International Magazine, 14.3, 2006, pp. 74-75

Edwin D. Lawson, Farid Alakbarli, Richard F. Sheil. Pronunciation and Meaning of Azeri Names, 2006

Alakbarli Farid. Childag – Traditional Treatment Method in Azerbaijan. Abstracts of the Congress of ISHM. Budapest, August 26-30, 2006

Fərid Ələkbərli. Elmi biliklərin təşəkkülü və inkişaf tarixi. Azərbaijan Milli Ensiklopediyası. “Azərbaycan”, xüsusi cild. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007, səh.535-549

Fərid Ələkbərli. İbn Sina. Şərqin yetirməsi, Mikelancelonun sevimlisi. Aile Hekimi (Family Doctor) Magazine, no 4, 2008, pp. 34-37 (in Azeri)

Farid Alakbarli. Bath and health. Aile Hekimi (Family Doctor) Magazine, no 3, 2008, pp. 33-34 (in Azeri)

Farid Alakbarli. History of medicine in Azerbaijan. Aile Hekimi (Family Doctor) Magazine, no 2, 2008, pp. 51-53 (in Azeri)

Farid Alakbarli. Ancient Azerbaijan Medicine and Physicians. Aile Hekimi (Family Doctor) Magazine, no 1, 2008, pp. 32-34 (in Azeri)

Алекперли Фарид. Карабахские целители. Международный журнал «Ирс» («Наследие»), №1 (31), 2008, c.46-48

Alakbarli Farid. Chronology of Azerbaijan Medicine (4th Millennium BC – 1940 AD). 1st International Congress on the Turkish History of Medicine. 20-24 May, 2008. Proceeding Book, pp. 84-94

Как лечились наши предки. Выдержки из книг и статей Фарида Алекперли. Международный журнал «Ирс» («Наследие»), №1 (37), 2009, с. 42-44

Farid Alekperli. Medicine in the Seljuk Era. Materials of International Conference on Seljuk History. 10-14 Mart, 2009, Ashgabad, Turkmenistan.

Fərid Ələkbərli. İslam Dünyasında estetik ideallar. “Dövlət və Din” Jurnalı. Noyabr-Dekabr 2009, Səh. 105-113

Fərid Ələkbərli. Qədim İslam təbabətində musiqi ilə müalicə. “Dövlət və Din” Jurnalı. Sentyabr-Oktyabr 2009, Səh. 200-208

Fərid Ələkbərli. İslam təbabətinin qaynaqları və nəzəri əsasları. “Dövlət və Din” Jurnalı. May-İyun 2009, Səh.137-148

Фарид Алекперли, Эсмира Гаджиева. Лингвистический анализ и языковая классификация средневековых фармацевтических терминов, представленных в труде Мухаммада Мумина «Тухфат ал-Муминин» (1669 г). Известия Национальной Академии Наук Азербайджана, серия Гуманитарных наук, № 1-2, 2009, с.112-121

Алекперли Ф.У., Гаджиева Э.М. Вопросы правильного питания и диеты в труде выдающегося ученого средневековья Мухаммеда Мумина (ум. в 1698 г) «Тухфат ал-Муминин». Научно-практический журнал «Здоровье», № 10, 2009, с. 159-163

Mohammadali M. Shoja, R. Shane Tubbs, Marios Loukas, Majid Khalili, Farid Alakbarli, Aaron A. Cohen-Gadol. Vasovagal syncope in the Canon of Avicenna: The first mention of carotid artery hypersensitivity. International Journal of Cardiology. ELSEVIER group of journals. 29 May 2009, Vol. 134, Issue 3, Pages 297-301

Farid Alakbarli, Esmira Hajiyeva.Treatment by Light and Fire in Medieval and Post-Medieval Azerbaijan. Materials of the 5th Meeting of the International Society for the History of Medicine, Nicosia, Cyprus; 9-12 September, 2009, Page 41

Fərid Ələkbərli. Azərbaycanın tibbi əlyazmaları YUNESCO-nun Dünya Yaddaşı Proqramında. “İncəsənət və mədəniyyət problemləri”, № 4 (30), 2009, pp. 120-126

Fərid Ələkbərli. Humanizm nəzəriyyəsinin dini-fəlsəfi əsasları. “Dövlət və Din” Jurnalı. Iyul-Avqust 2010, Səh. 5-11

Fərid Ələkbərli. Din və fəlsəfədə humanist ideyalar. “Dövlət və Din” Jurnalı. May-İyun 2010, Səh. 102-109

Fərid Ələkbərli. Nəsirəddin Tusinin təkamül nəzəriyyəsinin dini-fəlsəfi əsasları. “Dövlət və Din” Jurnalı. Mart-Aprel 2010, Səh. 61-72

Fərid Ələkbərli. Orta əsr Şərq təbabətində cadugərlik və sehrbazlıq. “Dövlət və Din” Jurnalı. Yanvar-Fevral 2010, Səh. 73-80

Majid Khalili, Mohammadali M. Shoja, R. Shane Tubbs, Marios Loukase, Farid Alakbarli, Andrew J. Newman. Illustration of the heart and blood vessels in medieval times. International Journal of Cardiology. ELSEVIER group of journals.Volume 143, Issue 1, 6 August 2010, Pages 4-7

Seyed Fazel Hosseini, Farid Alakbarli, Kamyar Ghabili, Mohammadali M Shoja. Hakim Esmail Jorjani (1042-1137 AD): Persian physician and jurist. Archives of gynecology and obstetrics. 10/2010; 284(3):647-50

Edwin D. Lawson, Farid Alakbarli, Richard F. Sheil. The Mountains (Gorski) Jews of Azerbaijan: their Twenty-Century Naming Patterns. “These are the Names”. Studies in Jewish Onomastics. Vol. 5, Bar-Ilan University Press, Ramat Gan, 2011, p. 158-177

Farid Alakbarli. Medicine in ancient and medieval Azerbaijan. IRS – Heritage, Spring 2011, p.52-57

К истории этнонима "тюрк" в Азербайджане. В сборнике «Тенгри и тамга: наследники тюркского мира», Баку, 2010, стр. 104-126

Farid Alakbarli, Esmira Hajiyeva. Muhammad Mumin and His Famous Work “Tuhfat Al-Muminin (The Gift of True Believers). International Journal of History and Phylosophy of Medicine. No 1, 2011, pp. 1-3

Khodadoust Kazem, Alakbarli Farid. Comparison of Chapter of Anatomy in “Hedayyatol motaalemin fi-tibb” of Abubakr Al-Akhaveyni’s anatomy with Gray’s anatomy book. Tarix və onun problemləri. No 1, 2011, pp. 252-254

Kazım Xodadost, Fərid Ələkbərli. Orta əsrlər təbabəti baxımından embriologiya.Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət Elmləri seriyası. 04/2011, с.p.52-56

Samad Ej Golzari, Kazem Khodadoust, Farid Alakbarli, Kamyar Ghabili, Ziba Islambulchilar, Mohammadali M Shoja, Majid Khalili, Feridoon Abbasnejad, Niloufar Sheikholeslamzadeh, Nasrollah Moghaddam Shahabi, Seyed Fazel Hosseini, Khalil Ansarin. Sleep paralysis in medieval Persia - the Hidayat of Akhawayni (?-983 AD). Neuropsychiatric disease and treatment. 01/2012; 8:229-34

Feridoon Abbasnejad, Mohammadali M Shoja, Paul S Agutter, Farid Alakbarli, Marios Loukas, Ghaffar Shokouhi, Majid Khalili, R Shane Tubbs. Rabi Rashidi (Rashidi Quarters): a late thirteen to early fourteenth century Middle Eastern Medical School. Child's nervous system : ChNS : official journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery. 07/2012

Kazem Khodadoust, Mohammadali M. Shoja, R. Shane Tubbs,Marios Loukas, Ghaffar Shokouhi, Paul S. Agutter, Majid Khalili, Farid Alakbarli, Alon Harris. Treatment of cataracts in medieval Persian and Arabic literature. Article In Journal Of Medicinal Plant Research Vol. 6, January 2012

Alakbarli Farid. La medicina in Azerbaigian nell’ antichità e nel medioevo (IV millennio A.C. – XIX secolo). Irs (Heritage), 3, 2012, pp. 38-43

Фарид Алекперли. Славяне и тюрки как этнокультурная доминанта на евразийском пространстве. В сборнике: «Диалог цивилизаций в эпоху становления глобальной культуры». Москва: Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ, 2012, s.378-388

Farid Alakbarli. Urological Surgery in Azerbaijan in the 20th century. Congress of the International Association for the History of Nephrology (11-14 September 2013). Abstracts. Journal of Nephrology. Società Italiana di Nefrologia, At Olympia-Patra (Greece), Volume: 26 (Suppl 22), p.220

Fərid Ələkbərli.Vatikanda Azərbaycan əlyazmaları aşkar edilib. “Milli Məclis” jurnalı, yanvar-fevral, 2013, s.86-89

Fərid Ələkbərli.Romada kitab və kitabxana mədəniyyəti.“Naşir”, No 2 (01), may-iyun 2013, s.110-113

Fərid Ələkbərli. Nizami Gəncəvinin Vatikan nüsxələri. “Naşir”, No 1 (01), mart-aprel 2013, s.26-29

Фарид Алекперли. Зооморфные мемориальные памятники Азербайджана. Доклады III Международной научной конференции «Тюркологическое Искусствознание: Проблемы и Перспективы». Баку, 17 декабря, 2013 г. Баку, 2013, s.30-36

Alakbarli Farid. Los Curadores de Karabaj. Irs (Heritage), 1(6), primavera 2014, pp. 56-62

Fərid Ələkbərli. Vatikan arxivlərində Azərbaycan əlyazmaları.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərlər Məcmuəsi. Cild 1, No 2, 2014, s.11-18

Фарид Алекперли. Азербайджан на средневековых картах Европы. «Millət və dövlət », No.9, Avqust, 2014, s.28-31

Alakbarli F. U. Historical Reasons of the Development of Common Traits and Distinctions in National Character of the Azerbaijani Who Live in the Republic of Azerbaijan and Iran. “National Mentalities: Studies in the Context of Globalization and Interaction of Cultures”. 2015. Edited by Prof. Anna Pavlovskaya and Dr. Grigory Kanarsh. The site was developed with the support of the Russian Foundation for the Humanities (project №13-03-12003).

Alakbarli F. U. National Character of the Azerbaijani and Peoples of South Europe: Similarities and Differences. “National Mentalities: Studies in the Context of Globalization and Interaction of Cultures”. 2015. Edited by Prof. Anna Pavlovskaya and Dr. Grigory Kanarsh. The site was developed with the support of the Russian Foundation for the Humanities (project №13-03-12003).

Alakbarli, Farid. The Cult of the Horse in Ancient and Medieval South Caucasus: the Republic of Azerbaijan. Conference: British Association of Near Eastern Archaeologists Annual Conference. BANEA-2016: Land, Sea and Sky in the Near East., At University of Wales Trinity Saint David, 6-8 January 2016., Volume: BANEA-2016, Abstract book, p.26

Farid Alakbarli, Hafiz Hajiyev. Medical Ethics in the Works of Medieval Muslim Scholars.  The 2nd World Congress on the Integration And Islamicisation:  Focus On Medical And Health Care Sciences, 21-23 October, 2016, IIUM Kuantan, Abstract book, p. 175

Мердан Янардаг. Кровавое 1 Мая в контексте подготовки государственного переворота офицерами из числа сторонников Партии националистического движения. Перевод с турецкого Фарида Алекперли под редакцией Александра Тарасова. Комментарии: Фарид Алекперли, Александр Тарасов. “Сент-Жюст”, 10.05.2017.

Farid Alakbarli. Scientific manuscripts of medieval Azerbaijan in the Vatican apostolic library. Turan Information Agency. 2018 January 26 (Friday). Online version.

Fərid Ələkbərli. M.H. TAĞIYEV – İÇƏRİ ŞƏHƏRİN UNUDULMUŞ QƏHRƏMANI. 1918-ci il 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımının 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan mədəniyyət tarixinin problemləri əlyazmalarda” mövzusunda XVI ənənəvi respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 24 aprel 2018-ci il.


POPULAR-SCIENTIFIC ARTICLES IN NEWSPAPERS AND MAGAZINES

QƏZET VƏ JURNALLARDA ELMİ-KÜTLƏVİ MƏQALƏLƏR

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ В ГАЗЕТАХ И ЖУРНАЛАХ


Ələkbərоv Fərid. Оrtа əsr Аzərbаyсаn аlimlərinin biоlоji görüşləri. «Еlm» qəzеti, 13 аvqust, 1988, səh.4

Ələkbərоv Fərid. Qаrаbаğ Tibbi-Biоlоji Əlyаzmаlаrı. «Еlm» qəzеti, №29 (125), 1989, səh.1

Ələkbərоv Fərid, Хəlilоv Rövşən. Dаrvindən 600 il əvvəl. «Iqtisаdiyyаt» qəz., №15 (116), s.4, №17 (117), 2001, s.4

Ələkbərоv Fərid, Хəlilоv Rövşən. Dаrvini 600 il qаbаqlаmış аlim. «Хаlq Qəzеti», 2001. s.

Ələkbərоv Fərid, Аqil Gənсəli. Qədim Аzərbаyсаnın unudulmuş yаzılаrı. «Rеspublikа» qəzеti, 14 sеntyаbr 2004, s. 6; 17 sеntyаbr 2004, s.6; 18 sеntyаbr 2004, s.6.

Алекперов Фарид. Как Азербайджан открывал Америку. Бакинский Рабочий, №97 (23774), 2000, с.4

Алекперов Фарид. Тайнопись исследуется. Газ. «Бакинский Рабочий», №153 (23830), 10 августа 2000, стр.4

Алекперов Ф., Халилов Р. Истоки дружбы уходят в века. Газ «Игтисадиййат Газети», №14 (114), 2001, с.3.

Алекперов Фарид. Синтез традиционной и народной медицины в ХХ1 веке. Газ. «Зеркало», №6, суббота, 11 января 2003, стр.31-32

Алекперов Фарид. Традиционная медицина – доходный бизнес. Газ. «Зеркало».

Алекперов Фарид. Вечные советы правильного питания. Газ. «Зеркало», №242, суббота, 21 декабря 2002, стр.31

Алекперов Фарид. Медицина Древнего Востока напоминает о себе. Медицинская Газета. Москва, №88 – 13.11.2002, стр.15

Алекперов Фарид. Как азербайджанцы открывали Америку. Газ. «Зеркало», №.139, суббота, 26 апреля 2003, с.27

Алекперов Фарид. Трактаты древней азербайджанской медицины опубликованы в России, газ. «Зеркало», 9 мая 2003, Пятница, с.17

Алекперов Фарид. Международный съезд историков медицины. Газ. «Зеркало», №110, суббота, 14 июня 2003, с.31

Алекперов Фарид. Летопись азербайджанского корабля. Газ. «Зеркало», №.139, суббота, 26 июля 2003, с.28

Алекперов Фарид. Музыка и здоровье. Газ. «Зеркало», №149, суббота, 9 августа 2003, с.42

Алекперов Фарид. Забытые ширваншахи. Из истории азербайджанской монархии. Газ. «Зеркало», № 225, суббота, 29 ноября 2003, с.27

Алекперов Фарид. Лечебная косметика средневекового Азербайджана. Газ. «Зеркало», № 245, суббота, 27 декабря 2003, с.37

Алекперов Фарид. Бесстрашный Мамед Анифа. Газ. «Азербайджанские Известия». 8 апреля, 2004, с.3.

Алекперов Фарид. Шахский трофей Стеньки Разина. Газ. «Азербайджанские Известия». 8 апреля, 2004, с.3.

Алекперов Фарид. Рукопись, найденная в монастыре. Газ. «Азербайджанские Известия». 8 апреля, 2004, с.3.

Алекперов Фарид. Героическая оборона Крепости. Газ. «Зеркало», суббота 10 апреля 2004, с.43

Алекперов Фарид. Обещанного пришлось ждать семьдесят один год. Газ. «Азербайджанские Известия». 28 апреля, 2004, с. 1-2

Алекперов Фарид. Пескоструйный вандализм. Газ. «Зеркало». 29 апреля, 2004, с.3

Алекперов Фарид. Гусейн Байкара – диссидент по призванию. Газ. «Зеркало». 8 мая, 2004, с.34

Алекперов Фарид. Народные средства против весеннего авитаминоза. Газ. «Зеркало». 8 мая, 2004, с.31

Алекперов Фарид. Рецепты для принцессы. Газ. «Азербайджанские Известия». 13 мая 2004, с. 3.

Алекперов Фарид. Забытые письмена древнего Азербайджана. Газ. «Зеркало». 22 мая, 2004, с.33

Алекперов Фарид. Союз между Лениным и Ататюрком положил конец независимости Азербайджана. №102, пятница, 28 мая 2004, с.40

Алекперов Фарид. Международный конгресс историков в Великобритании. Газ. «Зеркало». Суббота, 7 августа 2004, с.32

Алекперов Фарид. Об этом знают только историки. Газ. «Известия», спец.прилож. «Азербайджан», 27 августа, 2004, с.11

Алекперов Фарид. Реликвии в изгнании. Газ. «Азербайджанские Известия». 4 сентября, 2004, с.3

Алекперов Фарид. Возвращение неандертальки. Газ. «Азербайджанские Известия». 4 сентября, 2004, с.3

Алекперов Фарид. Последний бой генерала Денстервилля. Газ. «Зеркало». Суббота, 11 сентября 2004, с.33

Алекперов Фарид. Освобождение Баку. Газ. «Азербайджанские Известия». 15 сентября, 2004, с.3

Алекперов Фарид. Таньга великих бахадыров. Газ. «Азербайджанские Известия». 19 ноября, 2004, с.10

Алекперов Ф.У. Поклонявшиеся Солнцу. Зародившееся в Азербайджане учение зороастризма первым среди религий разделило понятия добра и зла.- Газ. «Азербайджанские Известия», 20 декабря, 2004, с.11

Алекперов Фарид. Год петуха в тюркском календаре.- Газ. «Зеркало». 31 декабря 2004, с.36-37

Алекберли Ф.У. Зарождение и успехи азербайджанской генетики. Профессору А.Агабейли исполнилось 100 лет со дня рождения. - Газ. «Зеркало». 22 февраля 2005, с.7

Алекберли Фарид. Возвращение туранского тигра. Газ. «Каспий», субботнее приложение. №001 (001), 14 октября 2006, с. 6.

Алекберли Фарид. 12 азербайджанских бабуров. Газ. «Каспий», субботнее приложение. № 002 (002). 21 октября, 2006, с.6

Алекберли Фарид. Деликатес для ширваншаха. Газ. «Каспий», субботнее приложение. № 003 (003). 28 октября, 2006, с.6

Алекберли Фарид. Грациозный хищник с загнутым хвостом. Газ. «Каспий», субботнее приложение. № 004 (004). 4 ноября, 2006, с.6

Fərid Ələkbərli. Qədim Azərbaycan təbabəti xəzinəsindən. Jurnal “Sağlıq olsun”, Payız, 2008, №07

Фарид Алекперли. Национальная идеология Азербайджана. Газета «Зеркало», 8 августа 2009, с.8,10

Фарид Алекперли. Азербайджанские тюрки - история и современность. Газета "Зеркало", 15 августа 2009 г., стр.7,9

Фарид Алекперли. Полемика Фарида Алекперли - тюрка, с Сулейманом Мурадалиевым, азербайджанцем. газ. "Зеркало", 22 августа, 2009, стр. 12-13

Фарид Алекперли. Азербайджан и тюркский мир. Опубликовано в газете "Зеркало", 21 ноября 2009 г., с.8-9

Фарид Алекперли. Основные принцины национальной идеологии. Опубликовано в газ. «Зеркало», Пятница, 27.11.2009, с.7-8

Фарид Алекперли. Комплекс пришлого народа. Как от него избавиться? Опубликовано в газете «Зеркало», Суббота, 05.12.2009, с. 5-6

Фарид Алекперли. Тюркский кодекс чести. Как его возродить? Опубликовано в газете «Зеркало , Среда, 23.12.2009

Фарид Алекперли. Древние рукописи – бесценное наследие Азербайджана. Опубликовано в газете «Зеркало, Суббота, 06.03.2010

Фарид Алекперли. Как лечились наши предки? Газета «Азербайджанский Конгресс», 01.08.10

Фарид Алекперли. Нацию творит язык. Газета «Азербайджанский Конгресс», 25.07.10

Фарид Алекперли. Как в Азербайджане открывали Америку // журнал “Yol”, 2010, №1 (19), с. 6-12

Фарид Алекперли. Страна амазонок // журнал “Yol”, 2010, №2 (20), с. 21-24

Фарид Алекперли. Мои воспоминания о дне освобождения. Газ. «Зеркало», Суббота, 22.01.2011. http://www.zerkalo.az/2011-01-22/politics

Фарид Алекперли. К истории понятия «азербайджанское государство». Источник: Aze.az. вторник, 20 марта 2012, 08:32 Баку, 04:32 GMT. http://www.aze.az/news_k_istorii_ponyatiya_74723.html

Каменные кони огузов: культурное наследие Азербайджана.“Зеркало”, 12 октября 2012, с.3

Фарид Алекперли. Cоюз кемалистов с большевикми: крах Азербайджанской республики (I часть). “Зеркало”, No 192, 20 октября 2012, с.41

Фарид Алекперли. Cоюз кемалистов с большевикми: крах Азербайджанской республики (II часть).“Зеркало”, No 195, 25 октября 2012, с.41

Фарид Алекперли. Ватиканский проект Азербайджанской Демократической Республики. «Зеркало», 3 ноября 2012, с.41

Фарид Алекперли. Архивы и археология свидетельствуют: Азербайджан – древнейший очаг цивилизации. «Зеркало», No 204, 9 ноября 2012, с.41

Fərid Ələkbərli. Vatikan arxivlərində Azərbaycana aid sənədlər. “Respublika”, 11 noyabr 2012, No 251 (4540), s.6

Фарид Алекперли. Тюркский феминизм в эпосе «Деде Коркут». “Зеркало», 17 ноября 2012, No 209, с.43

Фарид Алекперли. Легенды о Кероглу: миф или реальность? “Зеркало”, No 224, 8 декабря 2012, с. 41

Фарид Алекперли. Азербайджанцы: творцы арабской каллиграфии.“Зеркало”, 15 декабря 2012, с.41

Фарид Алекперли. История азербайджанской письменности. “Зеркало”, 22 декабря 2012, с.41

Фарид Алекперли. Азербайджанский ренессанс. “Зеркало”, 29 декабря 2012, с.41

Фарид Алекперли. Азербайджанцы при дворе османского султана.“Зеркало”, No 11, 19 января, 2013 г., с.41

Фарид Алекперли. Рукописное наследие империи Аккоюнлу. “Зеркало”, 26 января, 2013 г. с.41

Фарид Алекберли. Коллективная память мира. Древние рукописи - бесценное наследие человечества. “Каспий”, 19 марта 2018 г. с.10


BƏDİİ ƏSƏRLƏR - FICTION: STORIES & NOVELS - ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ


Ələkbərоv Fərid. Qоса mеşəbеyinin söhbətləri (pоvеstdən pаrçаlаr). «Аzərbаyсаn Piоnеri» qəzеti, №69 (4135), çərşənbə, 27 аvqust 1986; №70 (4136), сümə, 29 аvqust, 1986, səh.4

Ələkbərоv Fərid. Сüllüt və timsаh (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.3-6

Ələkbərоv Fərid. Lоmехuzаnın əhvаlаtı (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.6-8

Ələkbərоv Fərid. Qоrхmаz bələdçi (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.9-12

Ələkbərоv Fərid. Şirin dоstluq (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.12-15

Ələkbərоv Fərid. Оyunbаzın əhvаlаtı (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.15-19

Ələkbərоv Fərid. Bigаnə qоnşulаr (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.19-21

Ələkbərоv Fərid. Köhnə çinаr (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.21-23

Ələkbərоv Fərid. Ziyаnlı mikrоbun əhvаlаtı (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.23-26

Ələkbərоv Fərid. Bədrəftаr pеnisili göbələyinin əhvаlаtı (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.26-28

Ələkbərоv Fərid. Günəş və günəbахаn (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.28-30

Ələkbərоv Fərid. Su və dəvətikаnı (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.30-32

Ələkbərоv Fərid. Tənbəl göbələklər (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.33-34

Ələkbərоv Fərid. Qоса qurdun əhvаlаtı (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.34-36

Ələkbərоv Fərid. Yеrаltı şəhər (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.36-38

Ələkbərоv Fərid. Rəngini dеyişən bugələmun (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.38-41

Ələkbərоv Fərid. Hər şеylə mаrаqlаnаn аyı bаlаsı (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.41-42

Ələkbərоv Fərid. Niyə аyı bаlаsı аtаsınа охşаyır? (hеkаyə) «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.43-44

Ələkbərоv Fərid. Həyаt uğrundа mübаrizə (hеkаyə). «Еlmi nаğıllаr» kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.44-47

Алекперов Фарид. Научные сказки. В брошюрах общества «Знание», сер. Биология. Москава, «Зание», 1989-1990

Алекперов Фарид. Инопланетяне в Баку (ироническая фантастика). Баку, Орнак, 1996 (повесть)

Ələkbərli Fərid. Askırıq məclisi (yumoristik hekayələr toplusu). Bakı, Delta-M, 1999

Alakbarov Farid. Science in tales. See the website www.Azeri.org

Фарид Алекперли. Дервиш. Литературный альманах «Автограф». Новые имена. Гл. ред. Е.Петропавловский, №2, 2010, с.535-549

Фарид Алекперли. Дервиш. Газета «Азербайджанский Конгресс», 15.08.10

Farid Alakbarli. Magic Paint. - Fərid Ələkbərli. «Yaşıl Boya». Bаkı, UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının milli komitəsi, Bakı, "Təhsil", 2012


EDITOR OF SCHOLARLY BOOKS

ELMİ KİTABLARIN REDAKTƏSİ

РЕДАКТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ КНИГ


Pyer Davit. Dünya və onun dörd tərəfinin ümumi təsviri. Tərcüməçi Sayali Əliyeva. Redaktoru Fərid Ələkbərli. Bakı, Nurlan, 2006

Kornel Lö Brən. Moskoviya, İran və Şərqi Hind adalarına səyahət. Tərcüməçi Sayali Əliyeva. Redaktoru Fərid Ələkbərli. Bakı, Nurlan, 2006

Nüsxəcat. Qədim təbabətin sirləri. Tərcümə və tərtib Zemfira Məmmədovanındır. Elmi redaktoru Fərid Ələkbərli. Bakı, Masterprint, 2006, 36 С.

Tahirə Həsənzadə. ХVIII – XIX əsrlərdə İranda yaşamış Azərbaycanlı ictimai-siyasi hadimlər. Elmi redaktoru Fərid Ələkbərli. Bakı, Nurlan, 2007, 320 səh.

Əbülhəsən Mərağayi. Müalicəti-Münfəridə. Tərcümə və tərtib İradə Qaibovanındır Elmi redaktoru Fərid Ələkbərli. Bakı, Nurlan, 2009, 220 С.

Mənsur ibn Məhəmməd. Kifayeyi-Mənsuri. Tərcümə və tərtib Zemfira Məmmədovanındır. Elmi redaktoru Fərid Ələkbərli. Bakı, Nurlan, 2010, 420 С.

Hacı Süleyman Qacar İrəvani. “Fəvaidül-hikmət”. Fars dilindən tərcümə: Kəlamə Abbasova, elmi redaktor: Fərid Ələkbərli. Bakı, “Avrora” Nəşriyyatı, 2017, 269 səh.


INTERVIEWS - MÜSAHİBƏLƏR - ИНТЕРВЬЮ


Оrtа əsr təbаbətinin möсüzələri. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. «Оlаylаr» qəzеti, 10 sеntyаbr 2004, s.10

Şеyх Səfi хаlçаsı ingiltərədən Аmеrikаyа аpаrılıb. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. «Оlаylаr» qəzеti, 18 аvqust 2004, s.16

Britаniyа muzеyində sахlаnılаn tаriхi еkspоnаtlаrımız. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. «Оlаylаr» qəzеti, 18 аvqust 2004, s.16

Uzun Həsənin dəbilqəsi Irаn еkspоnаtı kimi təqdim оlunur. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zəminə. «Аynа» qəzеti, 19 аvqust 2004, s.3

Аzərbаyсаnın qədim tibb tаriхi öyrəniləсək. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. «Оlаylаr» qəzеti, 21-23 аvqust 2004, s.2

Nаdir sənət nümunələri хаriсə dаşınır. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. «Оlаylаr» qəzеti, 25 аvqust 2004, s.12

Еrmənilərin növbəti təхribаtı. Bu dəfə Bаkı-Lоndоn rеysində. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. «Оlаylаr» qəzеti, 7 оktyаbr 2004, 3194 (1025), s.7

Qərb təbаbəti Şərqin çохəsrlik tibbi ənənələrindən fаydаlаnır. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. «Оlаylаr» qəzеti, 1 fеvrаl 2005, №19 (1101), s.10

Insаnlаr həmişə ömürlərini uzаtmаğа çаlışıblаr. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Könül Həsənоvа. «Аydınlıq» qəzеti, 12-19 fеvrаl 2005, səh.19

ХII əsrdə Şаmахıdа «Məlhəm» Аkаdеmiyаsı оlub. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Аrzu Аbdullа. «Gündəlik Аzərbаyсаn» qəzеti, 18 оktyаbr 2005, səh.12

Tibb tаriхi ilə bаğdı bеynəlхаlq kоnfrаns kеçiriləсək. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Nigаr. «Pаlitrа» qəzеti, 17 yаnvаr 2006, səh.11

Əski əlyazmalar və müasir təbabət., Fərid Ələkbərlidən müsаhibəni Ü.Fərzəliyeva аldı. “Tibb”qəzeti. 12 yanvar 2007, ğəh.7, səh.8

Тайны старинных медицинских рецептов расшифровывает азербайджанский ученый и приводит удивительные примеры: недавнее открытие американских врачей описано… в рукописи XVII века. Интервью у Фарида Алекперова взяла Н.Меджидова. Газ. «Зеркало», №180, суббота, 23 сентября 2000, стр.39-42

Что вы думаете о СПИДе? Интервью с Фаридом Алекперовом записала Гюляр Зейналова, Газ. «Комсомольская Правда» спец. приложение «Баку», 4 декабря 2001, с.5

За 800 лет до Дарвина. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. «Бакинский Рабочий», 8 декабря 2001, с.4

Тысяча и один секрет Востока. Интервью с Фаридом Алекперовым вела Ф.Ханджанбекова. Газ. «Бакинский Рабочий», 6 октября 2001, с.4

Чего мы ждем от медицины ХХ1 века. Интервью у Фарида Алекперова взяла Н.Меджидова. Газ. «Зеркало», 248, 29 декабря 2001, с.40

Секреты долгожительства древних азербайджанцев. Интервью у Фарида Алекперова взяла Н.Меджидова. Газ. «Зеркало» №63, суббота, 6 апреля 2002 г., с.31-32

Рецепты древней медицины. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. «Бакинский рабочий», № 190 (24369), 3 октября 2002 г, с.4

Тайны древней азербайджанской медицины. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Н.Меджидова. Газ. «Зеркало», №175, суббота, 14 сентября 2002 г., с.30

Верить ли в предсказания? Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. «Бакинский рабочий», 27 декабря 2003, с.3

История азербайджанских имен. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. «Бакинский рабочий», 30 января 2003, №19 (24448), с.4

Корейцы ищут феномен долголетия. Интервью у Фарида Алекперова взяла Франгиз Ханджанбекова. Газ. «Известия», спец. Приложение «Азербайджан», 26 сентября 2003, с. 10.

Фармакологи проявляют интерес к старинным рецептам. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Н.Меджидова. Газ. «Зеркало», №230, суббота, 6 декабря 2003 г., с.32

Узун Гасан – иранский правитель? Интервью с Фаридом Алекперовым записали Гюльзар и Замина, Газ. «Зеркало», 21 августа 2004 г., с.24

Конференция иранистов. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. «Бакинский рабочий», 8 января 2005, суббота, №6 (24995), с.4

Медицина и фармакология в древних рукописях. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Н.Меджидова. Газ. «Зеркало», 11 февраля 2006 г., с.5-7

Кутаб в Аргентине – больше чем кутаб. Память мира пополняется научной мыслью Азербайджана. Газ. «Каспий». Интервью с Фаридом Алекперли вела Франгиз Ханджанбекова. 13 октября 2006, пятница, № 192 (10428), с.7

Фарид АЛЕКПЕРЛИ, заведующий отделом Института рукописей НАНА: «Главный секрет Востока — прагматизм и любовь к прекрасному». Интервью взяла Галия Алиева. Газета «Азербайджанские Известия», Опубликовано 07.08.10. http://www.azerizv.az/news/a-5520.html

В секретных архивах Ватикана обнаружены ценные документы по истории Азербайджана. Инф. Агенство Trend. Азербайджан, Баку, 11 мая 2011 г /корр. Trend И.Исабалаева/ http://www.trend.az/news/society/1874545.html

В Баку привезены документы об Азербайджане, хранившиеся в секретных архивах Ватикана. Источник: ANS Press Интервью записал Эльнур Абдулрагимов 09.12.2011 18:08 http://anspress.com/index.php?a=2&lng=ru&nid=129643

Архивы за рубежом: Ватикан передал Азербайджану древние рукописи. Источник: Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина. 25 июля 2011, http://www.prlib.ru/news/Pages/Item.aspx?itemid=3579\

В Баку привезены имеющие отношение к Азербайджану документы, хранившиеся в секретных архивах Ватикана. Источник: APA Azeri Press Agency, 09 Дек. 2011 16:55, http://ru.apa.az/print.php?id=210019

Ученый-историк Фарид Алекперли: «Ватиканские рукописи открыли нам неизвестные имена ширванских ученых XVI века…». Интервью вела Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА. 1NewsAz. 02.05.2012 11:16. http://1news.az/interview/20120502111125209.html#page999

Фарид Алекперли: "Есть необходимость продолжить поиск документов по Азербайджану в архивах Ватикана". Navigator Azerbaijan 16.01.2012 18:16. Источник: 1News Azerbaijan. http://www.navigator.az/news/4/125501.html

В Ватикане и Берлине хранятся неизученные материалы по истории Азербайджана. Источник: 1News Azerbaijan. 06.06.2012 17:48 Подробности: http://1news.az/society/20120606053653784.html

Будет создана спецкомиссия для изучения документов, переданных Азербайджану из архива Ватикана. 28.03.2012 11:00. 1News Azerbaijan. Подробности: http://1news.az/society/20120328110125168.html

В архивах Ватикана появится каталог азербайджанских рукописей. 11:58, 27 января 2012. Источник: Day.az http://news.day.az/society/311918.html

Документы из секретных архивов Ватикана переводятся на азербайджанский язык. 09.02.2012 18:04. Источник: 1News Azerbaijan. Подробности: http://1news.az/society/20120209055723823.html

Обнаруженные в Ватикане документы раскрывают этнический состав населения азербайджанских земель.27.01.2012 15:16 Источник: 1News Azerbaijan. Подробности: http://www.1news.az/society/20120127031746680.html

В архивах Ватикана будет создан каталог азербайджанских рукописей. Aze.az пятница, 27 января 2012, 12:58 Баку, 08:58 GMT http://aze.az/news_v_arxivax_vatikana_72349.html

В 2012 году в Ватикане будет завершена реставрация 40 рукописей по Азербайджану. 26.01.2012 17:40 Источник: 1News Azerbaijan. Подробности: http://1news.az/society/20120126054027943.html

В Берлине и Ватикане есть еще неизведанные материалы по истории Азербайджана. Источник: Берлин. Новости Берлина. 17 Июня 2012, http://www.berlin-guide.ru/news/2012/6/17/id_615.html

Азербайджан получил архивные материалы об истории республики из Ватикана. Источник: Информ. Агенство «Интерфакс-Азербайджан». 27.01.2012 13:59. http://interfax.az/view/530543

Будет ли продолжен поиск документов по Азербайджану в секретных архивах Ватикана? 16.01.2012 17:48 1NEWS.AZ Подробности: http://www.1news.az/society/20120116054632983.html

Из Ватикана в Азербайджан привезены копии более 500 архивных документов. Источник: UA PORT.net, Тренд.az 2012.01.27 10:27, http://uaport.net/news/az/t/1201/27/2333984

Fərid Ələkbərli: “Novruz fəlsəfəsi”. Müsahibəni yazdı: Sabirə Mustafayeva. Region Plus 08.04.2014

Fərid Ələkbərli: 'Biz Vatikanla əlaqələri möhkəmləndirirksə, deməli, katolik dünyası ilə münasibətlərimizi möhkəmləndiririk'. Azadlıq Radiousu. Sentyabr 30, 2016. Выпуск 1911.

Fərid Ələkbərli: “Avropada tibb еlminin inkişafında Şərq alimlərinin böyük rolu var”. Müsahibəni yazdı: Ü.Fərzəliyeva. Tibb qəzeti. 31-03-2017, 12:48


MATERIALS ABOUT F.ALAKBARLI PUBLISHED IN AZERBAIJAN

F.ƏLƏKBƏRLİ HAQQINDA AZƏRBAYCANDA NƏŞR OLUNMUŞ MATERİALLAR

МАТЕРИАЛЫ О Ф.АЛЕКПЕРЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ


Bаrski N. Gənс biоlоqun ахtаrışlаrı. «Bаkı» qəzеti, 21 nоyаbr 1991 s.4. (F.Ələkbərоvun еlmi ахtаrışlаrı hаqqındа məlumаt vеrilir).

Tofig Mahmud. Elmi Nаğıllаr. «Göyərçin» jurnаlı, №9-12, 1996, s.4 (F.Ələkbərоvun «Еlmi nаğıllаr» kitаbı hаqqındа bəhs оlunur).

Sоnа Хəyаl. Əlli Yаşlı Хəzinədən əlli məqаlə. Bаkı, Ünsiyyət, 2000, s.87 (F.Ələkbərоvun «Tibbi-Nəbəvi» аdlı оrtаəsr tibb əlyаzmаsı üzərində tədqtqаtlаrındаn bəhs оlunur).

Əlyаzmаlаr Institutu-50. Ələkbərоv Fərid (tərсümеyi-hаl). Bаkı, Örnək, 2000, s.25-26

Хəlilоv Аydın. «Kitаb-i Dədə Qоrqud»un bibliоqrаfiyаsı. Bаkı, Örnək, 2000, s.63 (F.Ələkbərоvun «Kitаb-i Dədə Qоrqud» еpоsu ilə bаğlı tədqiqаtlаrınа istinаd еdilir).

Хəlilоv Аydın. Nəsirəddin Tusi. Bibliоqrаfiyа. Bаkı, Mütçrсim, 2003, s.55 (F.Ələkbərоvun Nəsirəddin Tusi ilə bаğlı tədqiqаtlаrınа istinаd еdilir).

Аlimlər Nеаpоldа Tоplаşırlаr. Təbii müаliсə vаsitələri üzrə bеynəlхаlq simpоzium kеçiriləсək. «Оlаylаr» qəzеti, 24 sеntyаbr 2003, №182 (763), s.16 (F.Ələkbərоvun хаriсi kоnfrаnslаrdа iştirаkındаn bəhs оlunur).

Britаniyа muzеyində sахlаnаn tаriхi еkspоnаtlаrımız. «Ədаlət» qəzеti,18 аvqust,2004,s.4 (F.Ələkbərоvun Britаniyа Muzеyi ilə bаğlı fikirləri şərh еdilir).

Аzərbаyсаn dərmаn bitkilərinə mаrаq аrtır. «Mövqе» qəzеti, №097 (772) 19 avqust 2004 - ğü il, s.3 (F.Ələkbərоvun Аlmаniyаdа еlmi kоnfrаnsdа iştirаkındаn bəhs оlunur).

Zəminə Rəhimqızı. Аzıх mаğаrаsının tаpıntısı Britаniyа muzеyində. «Аynа» Qəzеti, 3 оktyаbr 2004, s.4 (F.Ələkbərоvun Britаniyа Muzеyində sахlаnılаn Аzərbаyсаn еkspоnаtlаrı ilə bаğlı fikirləri şərh еdilir).

Irаndа Irаnşünаslıq kоnfrаnsı işinə bаşlаdı. «Ədаlət» qəzеti, 21 dеkаbr 2004-сi il. (F.Ələkbərоvun Tеhrаndа еlmi kоnfrаnsdа məruzəsindən bəhs еdilir).

Qiymət Məmmədiyyəqızı. Аzərbаyсаndа tibb еlminin tаriхi аrаşdırmаlıdır. «Хəmsə» qəzеti, 29 dеkаbr 2004 il, s.11 (F.Ələkbərоvun təşkil еtdiyi tibb tаriхi üzrə ilk Rеspublikа kоnfrаnsı hаqqındа məlumаt vеrilir).

Bаriz Əsədоv. Əlyаzmаlаr institutundа tibb və əszаçılıq üzrə 400-dən аrtıq qədim kitаb mühаfizə оlunur. «Аzərbаyсаn» qəzеti, 25 dеkаbr 2004-сü il, s.8 (F.Ələkbərоvun оtа əsr tibb əlyаzmаlаrı üzrə аrаşdırmаlаrı şərh еdilir).

Bаriz Əsədоv. «Ərvаh əl-Əсаd» оrtа əsr tibb еnsiklоpеdiyаsıdır. «Аzərbаyсаn» qəzеti, 4 yаnvаr 2005 il, s.7 (F.Ələkbərоvun «Ərvаh əl-Əсаd» аdlı unikаl оrtаəsr tibb əlyаzmаsı üzərində tədqiqаtındаn bəhs оlunur).

Zəhrа Əliyеvа. Tасiklərin gözlənilməz mövqеyi. «Оlаylаr» qəzеti,4 yаnvаr 2005, №1,s.7 (F.Ələkbərоvun Tеhrаn Irаnşünаslıq kоnfırаnsı ilə bаğlı fikirləri şərh еdilir).

Bаriz Əsədоv. Qədim tibb nüsхələrinə ikinсi həyаt vеrilir. «Аzərbаyсаn» qəzеti, 5 fеvrаl 2005, s.6 (F.Ələkbərоvun tədqiqаtlаrındаn bəhs оlunur).

Qiymət Məhərrəmli. Аzərbаyсаn tibb еlminin tаriхi öyrənilir. «Rеspublikа» qəzеti, 27 аvqust 2005, s.8 (F.Ələkbərоvun təşkil еtdiyi tibb tаriхi üzrə I Rеspublikа kоnfrаnsı hаqqındа məlumаt vеrilir).

Tibb tаriхinə mаrаq аrtır. «Аzərbаyсаn» qəzеti, 9 оktyаbr 2005, s.7 (F.Ələkbərоvun tədqiqаtlаrındаn bəhs оlunur).

Şəki ilə tanışlıq beynəlxalq konfrans iştirakçılarının ürəyinğə oldu. Azərtağın məlumatı. Xalq qəzeti. 19.06.2006. (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Орудханова Хадиджа. ... И 866 Древних рецептов восстановлены Фаридом Алекберовым. 13 января 2000, №8 (23685), с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Гасымов С.Я., Мамедов С.Г. Наркотические напитки в зороастрийских и древнеиндийских ритуальных традициях. Антинаркотизм. №1 (5) 2001, с. 101-104 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Саламзаде Ирада. Тысяча и один секрет Востока. Газ.Баку 22-28 июня 2001, №11(8975), с.4 (F.Ələkbərovun kitabları haqqında bəhs olunur).

Мамедова Шаргия. Медицина в древних рукописях. Газ. «Елм», 4 окт. 2001, №29-30 (594-595), с.14 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Ханджанбекова Франгиз. Издано в России и США. Газ. «Бакинский Рабочий», 13 марта 2003, с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Махмудова Земфира. По рецептам средневековых медиков. Газ. «Известия», спец. приложение «Азербайджан», №11 (56), 28 марта 2003, с.8 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Ханджанбекова Франгиз. Немцы интересуются лекарственными растениями Азербайджана. Газ. «Известия», спец. приложение «Азербайджан», №38 (83), 10 октября 2003, с.10. (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Эльдар. Корейское телевидение сняло документальный фильм об азербайджанских долгожителях. Газ. «Зеркало», №197, пятница, 17 октября 2003, с.7 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Ханджанбекова Франгиз. Долгожители Азербайджана. О них сняли фильм телевизионщики Южной Кореи. Газ. «Бакинский Рабочий», №208 (24637), 23 октября, 2003, с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Ханджанбекова Франгиз. Лекарства наших предков. Газ. «Бакинский Рабочий», №219 (24648) 7 ноября, 2003, с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Ханджанбекова Франгиз. Энциклопедия Кямаледдина Кашани. Газета «Азербайджанские известия», 8 декабря 2004 г, с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Казбек Султанов. В статье: «Обсуждение международного журнала Ирс-Наследие» в Москве. «Ирс», №4 (21), 2004, с.45 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Ханджанбекова Франгиз. Между ложью и истиной. Разработана новая философская концепция. Газета «Каспий», декабрь 2006 г (Fərid Ələkbərlinin yeni kitabı haqqında məlumat verilir).

Гасан Кулиев. Эмигрантская литература Азербайджана. Баку, Нурлан, 2007, с.10 (Fərid Ələkbərlinin əsərlərində Hüseyn Baykara haqqında verilən məlumatlara istinad olunur).

Состоялся республиканский семинар на тему "Древняя история культуры Азербайджана". SalamNews Agency, 03 Апрель 2012, 15:34 (GMT +4), http://ru.salamnews.org/ru/news/read/124605/sostoyalsya-respublikanskiy-seminar-na-temu-drevnyaya--istoriya-kulturi-azerbaydananbspnbsp/

Respublika kulturoloji seminarı. Qərb Universiteti. 3 aprel 2012.

В Сумгайытском государственном университете состоялась презентация Центра истории "Ирели". SalamNews Agency, 20 Апрель 2012, 11:28 (GMT +4) http://ru.salamnews.org/ru/news/read/129089/v-sumgayitskom-gosudarstvennom-universitete-sostoyalas-prezentaciya-centra-istorii-irelinbspnbsp/

Novruz bayramının tarixi kökləri, adət-ənənələri və müasir məişətdə yeri - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. www.sdf.gov.az. 19 mart 2012.

Moskvada Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkiri Mirzə Fətəli Axundzadənin abidəsi ucaldılıb (FOTO). TREND News Agency. 24 Noyabr 2012 00:50 (UTC+04:00)

Lalə Mehralı. Səsin sehri: musiqi bizə nəyi təlqin edir? - Araşdırma. Milli.az İnternet Portalı.15 Mart 2012. 02:00.

Azərbaycan əlyazmaları aşkar edilib. AZpress.AZ xəbər saytı. Tarix: 14-7-2013 // saat: 18:40.

Paşa Kərimov. ƏLYAZMA İRSİMİZİN QORUNMASI, TƏDQİQİ VƏ TƏBLİĞİ BARƏDƏ. Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutunun saytı. 22.10.2013.

İtaliyada Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib » LiVe.Az. 22-06-2013.

Vatikanın məxfi arxivi Azərbaycan tarixi ilə bağlı şok faktları. DIA.az, Dünya informasiya agentliyi. 19-06-2014, 18:07

AMEA-nın dünyada və nüfuz qazanmış alimləri sırasında tarix üzrə elmlər doktoru FƏRİD ƏLƏKBƏRLİNİN xüsusi yeri var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun saytı. 20.10.2015

Azərbaycan yenidən türkoloji mərkəzə çevrilir: “Kitabi Dədə Qorqud” işığında. Dosye.az informasiya agentliyi. 04.02.2015

Akademik Teymur Kərimli: “Vatikanın Məxfi Arxivində axtarışları dərinləşdirməyə ehtiyac var”. Metbuat.az saytı. 22 oktyabr 2015-ci il.

“İslam mədəniyyətində elm və texnologiya” mövzusunda beynəlxalq simpozium öz işinə başladı. Xəzr Universitetinin saytı. Old.khazar.org. 20 fevral 2015

Vatikanın məxfi arxivindəki Azərbaycan əlyazmaları » Etatist.com internet qəzeti etatist.com. 24-02-2015, 20:39.

“Vatikan arxivlərində saxlanılan Azərbaycana aid əlyazmalar” kitabı nəşr olunub - GanjaNews. www.ganjanews.az › cəmiyyət. Mədinə Musazadə - 29/03/2015.

Dilqəm Əhməd. Cümhuriyyətin Osmanlı səfiri. 27 iyul 2015. Dilqəm Əhmədin bloqu.

“Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” kitabı çapdan çıxıb. Azərbaycan Respublikası Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi. 06 Fevral 2016 09:41.

Beynəlxalq Tolerantlıq Günü AzMİU-da qeyd olunub. AzMIU.az. 2016-11-16 19:04:11

Roma Papasının 9 saatlıq Bakı səfəri başlayır –Qərbdən "hamımız qardaşıq" şüarıyla gələn "sülh elçisi", yoxsa...? -AZƏRTAYM İnformasiya portalı. Tarix: 2-10-2016, 08:47.

On min əlyazma - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi. 03 Noyabr 2016.

Qacar şahzadəsinin "Səfərnamə" əsərinin təqdimatı keçirilib. ATEK. Azərbaycan tarixi elektron kitabxanası. 14/03/2017.


MATERIALS ABOUT F.ALAKBARLI PUBLISHED OUTSIDE OF AZERBAIJAN

F.ƏLƏKBƏRLİ HAQQINDA XARİCDƏ NƏŞR OLUNMUŞ MATERİALLAR

МАТЕРИАЛЫ О Ф.АЛЕКПЕРЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АЗЕРБАЙДЖАНА


Blair Betty (USA). The Medical Manuscripts Of Azerbaijan: Unlocking Their Secrets. Azerbaijan International Magazine, #5.2, 1997, pp.51-52 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Daniel Williams (USA). When Nature Was the Rx. The Washington Post. November 16, 1998, p.194 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Белов С.В (Россия). Становление технологии здоровья. CYPRUS, 2000. Первый международный конгресс. На интернетовском сайте http://www.wings.aaanet.ru/kniga4.html (Fərid Ələkbərlinin «Охрана здоровья в средневековом (X-XVIII вв.) Азербайджане” kitabından sitat gətirilir).

Миладин Апостолов (Болгария). Москва: II Конгресс на Конфедерацията на историците на медицината. «Асклепий», Международны ежегодник истории и общей теории медицины. Том XVI. Фондация «Елеймон», София, 2003, с. 215-218 (bolqar dilində) (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Russo Ethan (USA). Editorial. Journal of Cannabis Therapeutics, Vol. 1(2) 2001, p.1 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Russo Ethan (USA). Hemp for Headache: An In-Depth Historical and Scientific Review of Cannabis in Migraine Treatment. Journal of Cannabis Therapeutics, Vol. 1(2) 2001, p.57 (F.ƏləЯkbərlinin məqaləsindən sitat gətirilir).

Russo Ethan (USA). Cannabis Treatments in Obsterics and Gynecology: A Historical Review. Journal of Cannabis Therapeutics, Vo2. 3(4) 2002, pp.5-35 (Fərid Ələkbərlinin məqaləsindən sitat gətirilir).

Patterson Jean (USA). Farid Alakbarov: Researching Baku’s Medical Manuscripts. Azerbaijan International Magazine, 11.1, 2003, pp.48-53 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Blair Betty (USA). 2003. Longevity. Does Milk Make a Difference? Azerbaijan International Magazine, 11.2:33 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Subhuti Dharmananda (USA). Ph.D., Director, Institute for Traditional Medicine, Portland, Oregon. Fruits as Medicine: Morus Fruit (Mulberry). (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir). ITM Online, 2003

Luiz Cesar Póvoa (Brazil). Calorias são calorias? Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, vol.48 no.2 São Paulo Apr. 2004

Mariann Garner-Wizard (USA). Herbal Baths of the Ancients. HerbClip. Reviews of the American Botanical Council. Executive Editor – Mark Blumenthal / June 15, 2004, http://www.physiologics.com/herbclip/review.asp?i=43685 (Fərid Ələkbərlinin ABŞ-ın “HerbalGram” jurnalinda dərc olunmuş məqaləsinin təhlili verilir).

Jason Armstrong Baker (USA). Music Therapy and Islamic Natural Healing In Medieval Azerbaijan. Materials of the 11th National Conference “Medieval manuscripts and problems of the history of science in Azerbaijan” (Baku, September 23-24, 2004). Baku, Nurlan, 2004, pp.276-279 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Edwin D. Lawson (USA). Religious, Patriotic, Ethnic Factors and Names. - Biblioteca Filoloxica Galega/Instituto da Lingua Galega, 2004, pp. 203-212 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).

Ryan Drum (USA). Three Herbs: Yarrow, Queen Anne’s Lace and Indian Pipe. 2005. http://www.ryandrum.com/threeherbs.htm Fərid Ələkbərlinin ABŞ-ın “HerbalGram” jurnalinda dərc olunmuş məqaləsinə istinad edilir).

Athanasios Diamandopoulos (Greece). From the President of ISHM. Vesalius. Official journal of the International Society for the History of Medicine. XII, I, 3, 2006, p.3 (Fərid Ələkbərlinin təşkil etdiyi Orta Əsr Tibb Əlyazmalarına aid konfransı haqqında məlumat verilir).

Axel Helmstaedter (Germany). Einblicke in mittelalterliche Heilkunst. Pharmazeutische Zeitung. 2006.(Fərid Ələkbərlinin təşkil etdiyi Orta Əsr Tibb Əlyazmalarına aid konfransı haqqında məlumat verilir).

David Wright (Germany). Book Reviews. Azerbaijan: Medieval Manuscripts, History of Medicine, Medicinal Plants. Vesalius. Official journal of the International Society for the History of Medicine. XII, I, 3, 2006, p.56 (Fərid Ələkbərlinin ingilis dilində nəşr olunmuş kitabı haqqında ətraflı məlumat verilir).

Mahmoud Aroua (Algeria). International Conference: “Traditional Medicine and Materia Medica in Medieval Manuscripts”. Tarikh Ettib. №3, December 2005, p.51 (Fərid Ələkbərlinin təşkil etdiyi Orta Əsr Tibb Əlyazmalarına aid konfransı haqqında məlumat verilir).

Jean-Pierre Tricot (Belgium). Symposiym review. Vesalius. Official journal of the International Society for the History of Medicine. XIII, 2, 2006 (Fərid Ələkbərlinin təşkil etdiyi Orta Əsr Tibb Əlyazmalarına aid konfransı haqqında məlumat verilir).

A.P. Bristol (UK). Amazon Warriors. An Introduction. Strategic Book Publishing. New York, 2009, pp. 4, 58

Афет Ислам. Нужна ли Баку национальная идея? Выдержки из статей Ф.Алекперли. Информационно-аналитический центр "Изучение общественно-политических процессов на постсоветском пространстве". 28.10.2009. http://www.ia-centr.ru/publications/6274/

В Баку привезли тайный архив Ватикана. МРТК «Мир», Общество 21.12, 18:48 http://mir24.tv/news/society/4555033

Азербайджанские тюрки. Источник: Словари и энциклопедии «Академик», http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1360797


H O M E * ANA SƏHİFƏ * ДОМАШНЯЯ